Möllan, starten på ett livslångt lärande

Våra mål:


Hållbar utveckling: Förskolan ska ge varje barn möjligheter att utveckla kunskap om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekomomisk som social och miljömässig.
 
Teknik och matematik: Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utforska teknik och matematikens grundläggande egenskaper. Att få en utvecklad förståelse att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar.

Estetiska uttrycksformer: Förskolan ska ge varje barn möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer för att utveckla fantasi, föreställningsförmåga, självkänsla och tillit till sin egen förmåga. 
Möllans utbildning grundar sig i förskolans läroplan, Lpfö18,
De yngsta barnens läroplan samt Barnkonventionen.
Se länkar till höger.